Dressing

Terms & Condition

תקנון אתר

מבוא

1 . החברה - חברת מדאם דרסינג בע"מ ח.פ. 515411957

2 . האתר - אתר האינטרנט madamedressing.com 3 . הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן

בתקנון זה )להלן : "התקנון"(

בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון

השימוש ומאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא

לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר .

4 . הנוסחים בתקנון זה אמנם מופיעים בלשון נקבה אך מיועדים לשני המינים.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

5 . מי שחפץ לבצע הזמנה באתר ו/או להציע מוצר למכירה, חייב להירשם באתר תחילה

בהתאם להוראות המתאימות שבאתר.

6 . הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הנרשם )להלן: "הנרשם"( במסגרת מילוי טופס

ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה :

החברה לא תמסור את פרטיי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: )א( אם

תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; )ב( אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים

משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה

או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין חברה; )ג( אם תועלה טענה או יתעורר

אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע

בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. )ד( אם תועלה טענה או יתעורר

אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי

לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; )ה( אם תועלה טענה או

יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה

ו/או עם מי מטעמה; לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת

פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

7 . מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק

על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו

במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם

למטרות הבאות: )א( למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה

לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון )לרבות

בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר(;

)ב( לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" )) cookies . שימוש

כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב

לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע

כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981 . החברה לא

תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו

בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995 , שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על

ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים

בפרט.

8 . הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע

הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש

האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא

יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

9 . פרסומות המועלות באתר מנוהלות על ידי חברות פרסום שונות בהתאם להרשאה שניתנה

להן על ידי החברה. ניהול הפרסומות על ידי חברות אלה מתבצע באמצעות קבצי

" COOKIES " הנוצרים במחשבך האישי על פי הוראות חברת הפרסום הספציפית.

קבצים אלה משמשים ככלי לאיסוף מידע מהמחשב האישי שלך, והמפרסמים משתמשים

בהם על מנת להתאים את הפרסומות שיופנו אליך לתחומי העניין הספציפיים שלך

בהתאם למידע שכבר נאסף. עומדת בפניך האפשרות לחסום את חברות הפרסום מליצור

ולנהל קבצי " COOKIES " במחשבך על ידי עדכון ההגדרות הרלבנטיות לכך. נדגיש כי

ניהול ה - " COOKIES " על ידי חברות הפרסום הינו עצמאי ואינו קשור בכל צורה שהיא

לאתר.

10 . האתר רשאי לעשות שימוש להגשת מודעות פרסום בעת ביקורך באתר. חברה זו עשויה

להשתמש במידע )שלא יכלול את השם, הכתובת, כתובת הדואר האלקטרוני או מספר

הטלפון שלך( ביחס לביקורך באתר, במטרה לספק פרסומות של סחורות ושירותים

העשויים לעניין אותך. תוך כדי הגשת פרסומות לאתר, עשוי המפרסם להציב או לזהות

קובץ "קוקי" ייחודי בדפדפן שלך.

11 . האתר שומר לעצמו את הזכות, על פי נהליו ולשיקול דעתו הבלעדי בלבד, להחליט בדבר

אופיין ותוכנן של הפרסומות, וכן למקם את הפרסומות, לרבות פרסומות ויזואליות,

קוליות, קופצות או כל סוג אחר, בכל חלק של האתר, ולא תהיה עליו כל הגבלה באשר

לאופי או אופן הפרסום. מובהר בזאת כי האתר עשוי למקם את הפרסומות בתוך שטח

המודעות, בלא שהדבר יזכה את בעלי הפריטים באתר תגמול כלשהו.

זכויות יוצרים

12 . כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות

המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק

ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, ולעשות שימוש

מסחרי במידע שבאתר בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

סעיף זה יתפרש באופן החרב ביותר.

13 . השם ' MADAME DRESSING ' וכן שם המתחם ) domain name ( של האתר, סימני

המסחר )בין אם נרשמו ובין אם לא( הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם

שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

14 . ככל שיש סימני מסחר )לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה( שנמסרו לפרסום על ידי

החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של

אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

15 . כל התוכן המילולי, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה

מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם

הבלעדית של החברה ובעלי החברה.

16 . אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג

Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של

תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת

לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

17 . אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת ) Frame (, גלויה או סמויה.

השימוש באתר ופרסום מודעות

18 . השימוש באתר הינו בשיקול דעתו הבלעדי של האתר ו/או מי מטעמו לרבות אך לא רק

למכר פריטים משומשים ו/או פרטי מעצבים וכיוצב' באלה ואין להשתמש באתר למטרה

אחרת מהמטרות הנ"ל, אלה החליט האתר לעשות כן.

19 . הנך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא )למעט על דרך של

צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר( לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני

ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות.

20 . האתר רשאי בכל עת לערוך כראות עיניו שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל,

להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו.

22 . הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים

לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות

את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם

היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות

בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

23 . מובהר בזאת, כי האתר מהווה פלטפורמת למכירת בגדי ואבזרי יש שנייה והחברה אינה

אחראית על טיב המוצרים המפורסמים. יחד עם זאת נהלי החברה אוסרים פרסום של

מוצרים שנושאיהן אינם חוקיים ו/או פוגעניים. למען הסר ספק יובהר בזאת כי אין

לפרסם באתר מוצרים המנוגדים לחוק. החברה לא תישא בכל אחריות נזיקית או פלילית

כתוצאה מפרסום מודעה כאמור או היענות לה. החברה אף שומרת על זכותה לפנות

במקרה הצורך לרשויות אכיפת החוק על מנת למנוע המשך פרסום של מוצרים/שירותים

כאמור בתקנון השימוש תוך חשיפת פרטי המפרסם . מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל הינך מתחייב שלא לפרסם מוצרים כלהלן :

 כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של

צדדים שלישיים - לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר.

 כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או

מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. כל חומר המהווה

לשון הרע )הוצאת דיבה( על אדם .  כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם )לרבות שמו(, מבלי

שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם .  נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט .  כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני , מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות

הציבור. כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים ולרבות

במסגרת הודעות sms אשר תשלח באמצעות האתר ו/או השירותים . היה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את החברה בגין כל נזק שיגרם

לה כתוצאה מהפרות אלו . החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל מודעה שאינה עומדת

בהוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין ו/או נהלי החברה ו/או אשר יש בה כדי לפגוע

בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות פרסומה קשורות, במישרין או

בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול, ככל שהובא לידיעתה של

החברה דבר ההפרה. כמו כן החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל

מודעה וכן למנוע כל שירות אחר ממפרסם אשר הינו בעל חוב שלא שולם לחברה ו/או

אשר לחברה טענות כספיות ו/או אחרות כלפיו )אף אם טענות אלו אינן קשורות למודעה

ו/או לפרסומה( . אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את החברה לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה

ונסיבות לא תהא אחראית הקבוצה לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר

פעולה מצד החברה בהקשר זה .

אחריות החברה

24 . החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר,

עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי,

כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה

אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז

החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית

25 . נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

26 . תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וצולמו בטרם קבלת המוצרים לידי החברה

וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים

בפועל.

27 . בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך מוצר הנרכש וכן בכל נזק

שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

28 . יארחא הניא הרבחה תוארוהל םאתהב אלש ןימזמה וא/ו חוקלה השעתש שומישל ת

היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בשמלות.

29 . הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים

שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת

המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות

הדואר האלקטרוני.

30 . במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק

מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע

לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

31 . כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים

כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

32 . הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת

לעת ובלא בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר

שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה )הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי(.

אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים

המעודכנים.

תהליך המכירה / הרכישה

33 . מחיר מינימום של מוצר המוצע למכירה הינו 90 ש"ח.

34 . אישור פעולת הרכישה של מוצר על ידי רוכש מותנה בזה שהמוצר יגיע לידי החברה

מהמוכר כשהוא במצב טוב ותואם למוצר שצולם על ידו ועומד בתנאי תקנון זה וזאת תוך

7 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה על ידי חברת האשראי. אך במידה והמוצר לא יגיע

לידי החברה תוך פרק זמון זה בהתאם לאמור לעיל, לא תהא החברה מחויבת במכירת

המוצר, ולרוכש/למוכר לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין

נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש/למוכר ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך

שהנהלת האתר תשיב לרוכש כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל

החברה את החיוב במידה ובוצע. ההחזר לרוכש יתבצע באמצעות זיכוי הארנק

האלקטרוני של הרוכש אצל החברה. במידה ויחפוץ הרוכש לקבל את כספו שלא

באמצעות הארנק האלקטרוני, הוא יזוכה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי ו/או חשבון

הפיי-פאל שלו.

35 . במידה והחברה תחליט לבטל את ההזמנה בהתאם להראות שלעיל, קרי בשל איחור

במסירתו לחברה כאמור בסעיף 34 לעיל ו/או בשל פגם במוצר כאמור לעיל, היא תשיב

את המוצר לידי המוכר תוך חיובו בדמי משלוח ועמלות אשראי בהתאם לתקנון זה.

36 . בכפוף להוראות ביטול עסקה שבתקנון זה, החברה מתחייבת להעביר למוכר את כספי

התמורה תוך 60 יום מיום קבלת המוצר אצל הרוכש באמצעות זיכוי הארנק

האלקטרוני של המוכר אצל החברה. במידה ויחפוץ המוכר לקבל את כספו שלא

באמצעות הארנק האלקטרוני, הוא יזוכה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי ו/או חשבון

הפיי-פאל שלו.

אספקה ומשלוחים

37 . אספקת המוצרים לרוכש מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום

או באמצעות איסוף בכתובת החברה, במסגרת זמן ההספקה שהובטח במכירה לכתובת

המצוינת בטופס ההזמנה.

38 . סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחר הלקוח לרכוש

וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו

במסגרת התשלום הראשון.

39. משלוחים באמצעות שליחים יבוצע תיאום מראש, טרם מסירת ההזמנה. החברה

מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך 3 ימי עסקים מיום קבלת המוצר

לידיה ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו בהתאם לבקשת הרוכש. עלות דמי המשלוח

באמצעות חברת שליחות ו/או באמצעות דואר ישראל הינו בסכום של 35 .₪

40 . החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.

41 . האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר

ישראל או חברת המשלוחים. החברה רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות גם אל

מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה

במחשבי האתר, לא תהיה חייבת החברה לספקה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

42 . האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 )להלן: החוק(.

43 . בידי הרוכש לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: בחירת

המחדל היא כי כל זיכוי יועבר לארנק האלקטרוני של הרוכש. על פי בקשתו, יועבר הזיכוי

לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה / חשבון הפייפל בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של

חברת האשראי / אתר פייפל.

44 . ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר לרוכש לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו לרוכש הכספים

ששילם בגין העסקה בקיזוז דמי המשלוח.

45 . במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל הרוכש, יינתן זיכוי כספי מלא בתנאי

כי המוצר יוחזר לחברה תוך 14 יום מיום קבלתו ובתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או

פגם ו/או נזק –כפי שהתקבל כאשר תווית החברה שהוצמדה למוצר תהיינה שלמה. עלות

המשלוח ועמלות חברת האשראי / פייפאל תנוכה מסך הזיכוי. במידה והמוצר הוחזר

שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה הרוכש )לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי(.

46 . מובהר כי החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בכל הקשור לקביעת מצב הסחורה

שהוחזרה על ידי הרוכש.

עמלות והוצאות אשראי

47 . בעת תשלום התמורה למוכר ינוכה, בנוסף לעמלות אשראי והוצאות משלוח )ככל ויחולו(

עמלת תיווך בסך כלהלן :

 30 ₪ עבור מוצרים שמחירם נע בין 90 ₪ לבין 130 ₪

 50 ₪ עבור מוצרים שמחירם נע בין 131 ₪ לבין 215 ₪

 20 % ממחיר המוצר עבור מוצרים שמחירם נע בין 216 ₪ ל- 435 ₪

 23 % ממחיר המוצר עבור מוצרים שמחירם נע בין 436 ₪ ל- 1999 ₪

22 % ממחיר המוצר עבור מוצרים שמחירם נע בין 2000 ₪ ל- 3999 ₪

 20 % ממחיר המוצר עבור המוצרים שמחירם נע בין 4000 ₪ ל- 8000 ₪

 18% ממחיר המוצר עבור המוצרים שמחירים נע בין 8001 ₪ ל- 12999 .₪

 16% ממחיר המוצר עבור מוצרים שמחירם נע בין 13000 ₪ ל- 45.000 ₪ ויותר.

43 . המוכר מצהיר ומסכים כי עמלה זו הינה מהווה תשלום לחברה בגין עבודתה בתיווך בין

המוכר לקונה ולא תהיה לו כל טענה בעניין זה.

44 . הוצאות האשראי ינוכו בהתאם לעמלות חברת האשראי שיהו בתוקף ביום ביצוע

העסקה.

סמכות שיפוט

46 . סמכות השיפוט הבלעדית הינה ניתנת לבית המשפט השלום שבהרצליה או לבית משפט

אחר שבתחום שיפוטו של העיר הרצליה.

New Profiles

Streamline your wardrobe

What are you waiting for?

Start selling now to our community of fashion lovers.

Our Application